טלפון 24/7:

1.700.700.115

safty_banner

מדיניות איכות ובטיחות

מדיניות איכות, בטיחות, גהות, מדיניות סביבתית ומדיניות אבטחת מידע:

 • שמירת לקוחות החברה מתוך אחריות של כל עובד לעמידה בדרישות הלקוח (פנימי וחיצוני) ולהתחייבות החברה כלפי לקוחותיה.
 • שמירה על רמה גבוהה של בטיחות, גהות וסביבה בכל פעילות ותהליכי החברה תוך שיתוף רחב של עובדים בניהול סיכונים בטיחותיים וסביבתיים.
 • פיתוח ויישום תוכניות לשמירת בטיחות ובריאות בתעסוקה. הפחתת רמת הסיכון באמצעות היררכיית הבקרות ואמצעים טכנולוגיים.
 • הגנה על מאגרי המידע ועל נכסי החברה תוך הבטחת זמינות, שלמות ואמינות המידע שבאחריות החברה.
 • עידוד עבודת צוות במאמץ משותף לשיפור מתמשך של המוצרים והשירות כדי להבטיח שגם בעתיד תוכל החברה לעמוד בציפיות הלקוח.
 • זיהוי, הערכה וצמצום סיכונים הקשורים במוצר, בשימוש במוצר ובפעילות תפעולית, סילוק מפגעים בטיחותיים וסביבתיים בכל פעילויות ומוצרי החברה (ייצור, שימוש, שינוע, אחסון, הפצה ואספקה) וסיכוני אבטחת מידע.
 • זיהוי והערכת הזדמנויות לשיפור ביצועים בתחום סביבתי ובבטיחות תעסוקתית, תפעולית ועסקית.
 • אספקת מוצר/שירות ברמת איכות ובטיחות גבוהה העונה לציפיות הלקוח ואספקתו במועד הנדרש.
 • קיום מערך בקרה וניטור כדי להבטיח עמידה בדרישות תחיקתיות, דרישות החברה ודרישות אחרות.
 • שימוש יעיל במשק אנרגיה (מים, חשמל, דלק), מניעת זיהום, צמצום שפכים ופסולת, הפרדה וטיפול נכון בפסולת.
 • שילוב של אמצעים טכנולוגיים מוכחים ומודעות הגורם האנושי, כגון: עובדי החברה, מפיצים ולקוחות בהשגת יעדי שיפור בתחום בטיחות, גהות, ניהול סביבתי וניהול אבטחת מידע.
 • שאיפה לשיפור מתמשך ע"י שימוש במתודולוגיות מתקדמות לייעול תהליכים, למניעת אירועי בטיחות, אירועים סביבתיים ואירועי אבטחת מידע ולצמצום ליקוים במוצרים ובתהליכים הגורמים לעבודות חוזרות ולבזבוז משאבים.
 • יישום מנגנוני אבטחה לוגית ופיזית לצורך מניעת חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.
 • פיתוח ותחזוקת ערוצי תקשורת פנימית וחיצונית עם מחזיקי עניין (עובדים, לקוחות, ספקים, קבלנים ונותני שירות, רשויות, בעלים וגורמים נוספים המושפעים או עשויים להיות מושפעים ממוצרים ופעילות/תוצאות פעילות החברה) לצורך הבנת צרכים, ציפיות ועל מנת להבטיח מימוש חובות וזכויות של כל הנוגעים בעניין.
 • שיתוף פעולה עם מחזיקי עניין על מנת להבטיח הסדרי בטיחות ובטחון בשימוש, הובלה, פינוי פסולת ושפכים ולספק מידע בנושא גורמי סיכון וסיכונים בהקשר למוצר והשימושים בו.
 • יצירת מעורבות עובדים בתרומה להצלחת מערכת ניהול סביבתית ע"י הגברת מודעות באמצעות הדרכות ועידוד דיווח וטיפול במפגעים בתחום, שימוש יעיל במים, חשמל ודלק, מניעת זיהום סביבתי.

מדיניות האיכות בתחום תכשירים רפואיים ובטיחות במזון

 • הנהלת החברה מחויבת ומעורבת בקיום ויישום כל הדרישות הרגולטוריות הקשורות לפעילות החברה בכלל ובתחום הרפואי ובתחום המזון בפרט, לרבות הקצאה ותכנון משאבים הנדרשים בהיבט טכנולוגי, הנדסי וכוח אדם מתאימים.
 • מערכת הבטחת איכות פרמצבטית ומערכת בטיחות במזון מוגדרת ומתוחזקת בהתבסס על דרישות רגולטוריות, כאשר אופן בקרת מרכיבי מערכות הנ"ל הינו נגזרת של תוצאות הערכת סיכונים והזדמנויות לשיפור לתהליכי ליבה ותהליכים תומכים.
 • הנהלת החברה ועובדיה מחויבת ולתחזוקה ושיפור מתמשך של מערכת איכות פרמצבטית ומערכת בטיחות במזון, כולל תמיכה וסיוע אישי.
 • החברה מספקת מידע למחזיקי עניין אודות פעילותה ומוצריה, לרבות בהיבט שימוש המיועד והסיכונים הקשורים בו.
 • כל עובדי החברה מחויבים לקיום מלא של דרישות מערכות הבטחת איכות פרמצבטית ובטיחות במזון, לרבות נהלים, הוראות עבודה והנחיות שנמסרו להם בעל פה ו/או בכתב.
 • החברה תבטיח קיום תנאי ייצור נאותים עפ"י מדריך cGMP(EudraLex Vol.4), Annex 6 לגזים רפואיים ועמידה בדרישות תקן לניהול בטיחות במזון (FSSC22000) באמצעות הדרכה והכשרת עובדים, עריכת מבדקי התאמה לתהליכים הקשורים לגזים רפואיים, מזון ומשקאות.

יסודות בטיחות בהתנהגות העובדים

יישום מדיניות הבטיחות ואחריות סביבתית ביעילות מרבית אפשרית אך ורק בתנאי שכל עובדי החברה תומכים באופן חיובי ועקבי בהסדרי בטיחות והגנת הסביבה.

בהתאם לכך, כל עובדי החברה חייבים לקיים עקרונות הבאים:

 • תאונות ואירועי בטיחות ניתנים למניעה
 • בטיחות והגנה על הסביבה הינם באחריות של מנהלי מתקנים
 • כל אחד אחראי לבטיחות האישית
 • כל העובדים מחויבים להפסיק ביצוע מטלה שאינה בטיחותית או שלא ניתנת לביצוע בצורה בטיחותית.
 • רק מאמץ לקיום בטיחות מוביל לתוצאות בתחום
 • בטיחות היא תנאי להעסקה

מטרות וערכים

ערכי החברה

 1. שמירה קפדנית על בטיחות, גהות, איכות הסביבה ואבטחת מידע.
 2. מחויבות של כלל העובדים והמנהלים להטמעה, תחזוקה ושיפור תהליכים הקשורים לבטיחות ובריאות בתעסוקה, שמירה על הסביבה, איכות ובטיחות מוצרים רפואיים ומוצרי מזון והקפדה על כללי אבטחת מידע בכל תהליכי העבודה.
 3. מחויבות לקיימות ע"י שימוש מושכל במשאבי הסביבה וקידום פתרונות ידידותיים לסביבה אצל לקוחות החברה.
 4. אבטחת איכות ובטיחות המוצרים, בדגש על מוצרים רפואיים ומוצרי מזון/משקאות.
 5. חתירה לשביעות רצון מלאה של הלקוחות והקפדה על רמת השירות הגבוהה.
 6. אמון, יושרה, נאמנות לחברה, כיבוד הזולת, כבוד הדדי וחיזוק השירות הפנים ארגוני.
 7. יצירת סביבת עבודה מאתגרת, מפתחת, תומכת ובטוחה לכל אחת ואחד מאתנו/לכלל עובדי החברה.
 8. מצוינות ארגונית וחתירה לשיפור מתמשך בכל תחומי הפעילות.
 9. פיתוח מיומנויות העובדים, עידוד ויצירת מודעות על תרומתם לשיפור מתמשך בכל התחומים.
 10. חשיבה כלכלית ויצירת ערך למחזיקי עניין.
 11. תרומה לקהילה ומעורבות חברתית.

מטרות אסטרטגיות

ההנהלה תבחן באופן מתמיד את הצרכים והציפיות של מחזיקי עניין ושביעות רצונם מהמוצרים, השירותים והביצועים בתחום הבטיחות והגנת הסביבה. על בסיס בחינה זאת יגזרו יעדים לשיפור ביצועים של היחידות הרלוונטיות.

המנהלים בכל הדרגים יעודדו הצבת יעדים ברורים, מדידים ובני השגה, ברמת יחידתם וברמת כל פרט.